Betingelser for salg på Danish Fair Fashion & Living

 

I Betingelserne har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav:

”Betingelserne” er ensbetydende med alt hvad der er beskrevet på denne side

”DFF” er ensbetydende med Danish Fair Fashion ApS.

”Brand” er ensbetydende med den virksomhed eller person, der sælger egne produkter.

BAGGRUND

DFF formidler handlen mellem det enkelte Brand og kunden. DFF markedsfører Brand og produkter, samt håndterer de finansielle transaktioner i forbindelse med handlen. Kundens egentlige aftalepart er det enkelte brand bag hvert produkt. DFF vejleder kunden i forhold til gennemførelsen af en ordre, men det enkelte brand er selv ansvarlig for at gennemføre ordren.

HANDELSBETINGELSER

Alle produkter, der sælges via Danish Fair Fashion, er underlagt de handelsvilkår, der til enhver tid er præsenteret for kunden.

Gældende betingelser mellem kunde og brand findes her:

https://danishfairfashion.dk/policies/terms-of-service

https://danishfairfashion.dk/policies/shipping-policy

https://danishfairfashion.dk/policies/privacy-policy

https://danishfairfashion.dk/policies/refund-policy

https://danishfairfashion.dk/policies/legal-notice

Når et Brand opretter en profil hos DFF, erklærer dette Brand sig indforstået med Betingelserne. Markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem et Brand og DFF. Aftalen kan opsiges fra begge parter med 30 dages varsel.

DFF forbeholder sig retten til at ændre i nærværende Betingelser samt at sætte nye versioner i kraft. Ændringer i Betingelserne, der har økonomiske konsekvenser for et Brand, giver ret til at opsige aftalen uden varsel i op til 30 dage efter rettelserne træder i kraft.

KOMMISSION

Der betales 20% i kommission af salgsprisen, samt eventuelt et fragttillæg.

DFF dækker transaktionsgebyr for samtlige handler, herunder også for annullerede handler, ligesom der heller ikke opkræves kommission for annullerede handler.

Fragttillægget er på 40 kroner og gælder alene for ordre over 299kroner. Fragttillægget refunderes ikke på ordre der senere bliver returneret af kunden. På ordrer hvor Brandet ikke opkræves fragttillæg, indestår DFF for alle fragtudgifter, dette gælder også for returnerede ordre.

Kommissionen regnes af salgsprisen, og når der faktureres, tillægges der dansk salgsmoms. En vare som kunden har betalt 1000 kroner for, vil således resultere i en kommission på 200 kroner plus moms.  

Når DFF arrangerer fysiske salgssteder i form af pop-up shops, messedeltagelse eller lignende afregnes der sædvanlig kommission plus et tillæg, som kan variere fra gang til gang.

AFREGNING

Danish Fair Fashion udbetaler fortjeneste for hvert salg en gang om måneden via bankoverførsel, med en forsinkelse der svarer til kundens fortrydelsesret. 

PRISGARANTI

Priserne på Danish Fair Fashion skal være fair for alle. Vi kører med minimale rabatkampagner. Til gengæld tilbydes kunderne en prisgaranti, som stilles af hvert Brand.

Derfor skal hvert Brand sikre, at deres produkter ikke sælges til en lavere pris på egen webshop eller andre steder, hvor sælger selv fastsætter prisen. Hvis dette er tilfældet, skal prisforskellen godtgøres. Dette gælder op til 14 dage efter et køb.

PRODUKTKRAV

Alle forhold vedrørende et Brands aktiviteter på DFF, skal være i overensstemmelse med Betingelserne, dansk lovgivning samt almindelig god skik.

Produkterne skal opfylde de til enhver tid gældende Fair Kriterier som kan læses her: https://danishfairfashion.dk/pages/fair-fashion-kriterier.

De fotos, som et Brand uploader til eller synkronisere med DFFs , har DFF ret til at anvende i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i DFFs nyhedsbrev, annoncer på DFF og på sociale medier. Det påhviler alene Brandet at sikre de nødvendige rettigheder til at materialet kan bruges af DFF, samt at DFF holdes skadesfri såfremt dette ikke skulle være tilfældet.   

ORDRER OG FRAGT

Ordrer skal sendes så hurtigt som muligt og senest dagen efter ordreafgivelse (weekend og helligdage ikke inkluderet).

Med mindre andet er aftalt, modtager Brandet en fragtlabel fra DFF til hver ordre.

Hver ordre skal indeholde den til en hver tid gældende indlægsseddel fra DFF.

DFF håndterer annullerede køb, og sørger for returforsendelse, med mindre der er tale om en garantiforpligtelse, hvor ved det enkelte brand selv skal afholde omkostningerne.

Såfremt kunder henvender sig direkte til Brandet, angående annullerede ordre eller med gavekort udstedt af DFF, er Brandet berettiget til at indgå aftaler med kunden, på forudsætning af at alle finansielle transaktioner foretages af DFF.

KOMMUNIKATION

Kommunikation med kunderne skal ske via de kanaler DFF har anvist for samarbejdet. Hvis det er nødvendigt for at gennemføre ordren, skal det enkelte Brand tage direkte kontakt til kunden via kontaktoplysningerne fra DFF. Kundens data må under ingen omstændigheder bruges til andet formål end at gennemføre den aktuelle ordre.  

DATABEHANDLING

Det enkelte Brand er databehandleren og DFF er den dataansvarlig. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til person- oplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser over for den dataansvarlige.

Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår at der skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau

ANSVAR

Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende DFF´s tjenester ejes af DFF. Et Brand må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller DFF´s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i Betingelserne.

DFF er ikke erstatningsansvarlig over for et Brand eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, tab af data, avance, indtægter eller forretninger, selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af DFF, eller DFF var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

Det er alene Brandet, der er ansvarlig for at have alle de nødvendige rettigheder til produkter, billeder og videoer, som deles, uploades eller synkroniseres med DFFs platforme. Derfor skal Brandet også holde DFF skadesfri i ethvert forhold i den henseende.